Kravu pārvadājumu nozares uzņēmumiem, apdrošināšanas sabiedrības piedāvā virkni apdrošināšanas pakalpojumu. Vispirms, vēsturiski izveidojās tādi apdrošināšanas veidi kā kravas apdrošināšana, pārvadātāja atbildības apdrošināšana, ekspeditora atbildības apdrošināšana.

Kravas apdrošināšana

Kravas apdrošināšana ir aktuāla jebkuram biznesam, kas saistīts ar materiālu vērtību pārvietošanu. Lai cik nevainojama nebūtu loģistika, nopietni apsargāta krava, vienmēr pastāv neparedzētu apstākļu iestāšanās risks. Pastāv vairāki apdrošināšanas varianti. Vispieprasītākais apdrošināšanas variants ir polise „Ar atbildību par visiem riskiem”. Tas nozīmē, ka apdrošinātājs atlīdzina visus zaudējumus, kas ir saistīti ar kravas bojājumiem, nozaudēšanu vai bojāeju transportēšanas vai glabāšanas laikā, izņemot polisē minētos gadījumus. Neraugoties uz transporta veidu, polise labi aizsargā kravas īpašnieku no neparedzētiem notikumiem pārvadāšanas laikā.

Ja krava neprasa īpaši rūpīgu attieksmi pārvadāšanas laikā (piemēram, minerālmēsli vai metāllūžņi), tad var izvēlēties citu variantu – piemēram, „Bez atbildības par bojājumiem, izņemot bojāejas gadījumus”. Šī apdrošināšanas varianta ietvaros apdrošinātājs izmaksā atlīdzību tikai pilnas vai daļējās kravas bojāejas gadījumā. Jāievēro: ja krava nav pasargāta ar iepakojumu vai tiek pārvesta ar atsegtiem transporta līdzekļiem (neatkarīgi no tā, vai kravas mašīnās, vai vagonos), apdrošinātājs var atteikties apdrošināt šādu kravu.

Mēdz gadīties, ka nav vērts pārmaksāt par tādiem riskiem, kuru iestāšanās nav iespējama vai konkrētajam kravas veidam nav tipiski. Dažreiz, ņemot vērā preces specifiku, pārvadāšanas veidu un piegādes noteikumus, ekonomiski pamatoti ir apdrošināt tikai atsevišķus riskus (piemēram, „Ar atbildību par atsevišķu avāriju”). Šajā gadījumā apdrošinātājs apņemas atlīdzināt zaudējumus saistībā ar bojājumiem, pilnu vai daļēju kravas bojāeju uguns iedarbības, dabas katastrofas, ūdens iekļūšanas, sabrukuma, transporta sadursmes ar citiem objektiem rezultātā. Tomēr zaudējumi, kas radušies saistībā ar zādzību, laupīšanu, trešo personu kravai nodarītajiem bojājumiem, kravas pazušanu kopā ar transporta līdzekli un avāriju – netiek atlīdzināti, jo šim variantam ir stingrs risku saraksts, par kuriem apdrošinātājs atbild:

 • ugunsgrēks vai sprādziens;
 • kuģa uzskriešana uz sēkļa, izmešana krastā, nogrimšana vai apgāšanās;
 • gaisa kuģa bojāeja, virszemes transporta līdzekļa apgāšanās vai noskriešana no sliedēm;
 • transportlīdzekļa sadursme ar jebkādu objektu;
 • transportlīdzekļa pazušana bez vēsts;
 • dabas katastrofa;
 • kravas aizskalošana ar vilni un izmešana aiz borta;
 • ūdens iekļūšana;
 • kravas krišana iekraušanas un izkraušanas no transportlīdzekļa laikā.

Ir jāatceras, ka jebkuram – pat visplašākajam – risku segumam ir izņēmumi!

Ekspeditora atbildības apdrošināšana

Šis apdrošināšanas veids aizsargā ekspeditora īpašuma tiesības, kas viņam rodas, sākot pildīt ekspeditora pienākumus.

Zaudējumi, kurus atlīdzina apdrošinātājs (attiecas uz kravu, kura paņemta ekspedīcijā uz ekspedīcijas līguma pamata, bet ar nosacījumu, ka ekspeditors nav kravas pārvadātājs):

 • zaudējumi, kas ir saistīti ar ekspeditora atbildību par kravas bojāeju, bojājumu vai nozaudēšanu;
 • zaudējumi, kas r saistīti ar ekspeditora atbildību par finanšu zaudējumiem;
 • zaudējumi, kas ir saistīti ar atbildību trešo personu priekšā (ja precei nodarīts kaitējums);
 • izdevumi, kas ir saistīti ar notikuma apstākļu izmeklēšanu;
 • tiesas izdevumi.

Pārvadātāja atbildības apdrošināšana

Neatkarīgi no tā, kas notiks ar kravu pārvadāšanas laikā, viens no notikuma dalībniekiem vienmēr ir precīzi zināms – pārvadātājs. Tieši no viņa ekspeditors vai kravas īpašnieks pieprasīs zaudējumu atlīdzināšanu. Viņš ir atbildīgs par kravas bojāeju, tās bojājumu, iztrūkumu vai piegādes kavējumu tikai tādā gadījumā, ja viņa vaina ir pierādīta, un tikai stingri noteiktajā apjomā.

Šis apdrošināšanas veids aizsargā apdrošinātā (pārvadātāja) īpašuma intereses, kas saistās ar:

 • pienākumu atlīdzināt īpašniekam materiālos zaudējumus, kas ir nodarīti pārvadājamās kravas nozaudēšanas, bojāejas vai bojājumu rezultātā saskaņā ar KDPG/CMR Konvenciju;
 • pienākumu atlīdzināt trešajām personām materiālos zaudējumus, kas saistīti ar viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī zaudējumus, kas nodarīti trešo personu īpašumam, pārvadātājam pildot savus pienākumus;
 • izmeklēšanas izdevumiem un tiesas izdevumiem.
Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

*  transportlīdzekļu apdrošināšana

*  īpašuma apdrošināšana

*  finansu risku apdrošināšana

*  celtniecības risku apdrošināšana

*  kravu pārvadājumu apdrošināšana

*  personu apdrošināšana

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Mūsu kontakti

Sīkdatnes

Personu apdrošināšana

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

Portāla lietošanas noteikumi

Par mums

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA